Привредна комора Србије изабрала судије и органе Суда части

Привредна комора Србије изабрала судије и органе Суда части

Јул 2022

Адвокат Др Небојша Станковић је одлуком Управног одбора Привредне коморе Србије од 22.06.2022. године изабран за судију Суда части при Привредној комори Србије са четворогодишњим мандатом.

Суд части при Привредној комори Србије основан је Законом о привредним коморама у сврху одлучивања о повредама добрих пословних обичаја и пословног морала. Суд части дуже од шестдесет година делује као „савест“ привредника, упозоравајући их не само на обавезу поштовања закона, већ и потребу поштовања одређених моралних вредности у пословној пракси. Својим деловањем Суд части утврђује правила доброг, поштеног, правичног понашања и изриче санкције у случају понашања које се од стране самих привредних субјеката оцењује као непоштено, неприхватљиво, неморално и штетно.